Testaa miten työpaikallasi palaudutaan

Kuinka teidän työpaikalla palaudutaan?
Tekemällä testin saatte arvion työyhteisönne hyvinvointiin ja palautumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Aloita testi

1. Voiko työntekijä säädellä työaikaansa?

Kuten työajan joustot, liukuva työaika tms.
Mahdollisuus joustavaan työaikaan saattaa parantaa henkilöstön motivaatiota, rekrytointia ja pysyvyyttä, lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä tuottavuutta, vähentää sairastelua ja parantaa kustannustehokkuutta.

Kyllä

Ei

2. Pitääkö työntekijän olla tavoitettavissa myös työaikojen ulkopuolella?

Työntekijät tavoitettavuus työajan ulkopuolella vaikuttaa  esimerkiksi lisääntyneeseen stressiin ja vähentyneeseen hyvinvointiin, työstä irtautumiseen vaikeuteen sekä työn ja muun elämän välisten ristiriitojen lisääntymiseen

Kyllä

Ei

3. Onko työpaikan kehityskeskusteluissa huomioitu palautumiseen ja jaksamiseen liittyvät seikat?

Kehityskeskustelu on merkittävä johtamisenväline, jos se on samalla osa arjen johtamista. Lisäksi onnistunut kehityskeskustelu edellyttää, että esihenkilö on kiinnostunut tiiminsä jäsenten työhyvinvoinnista. Suunnitelmallisesti muuhun johtamiseen linkitettynä keskustelujen merkitykset sekä työn tuloksellisuudelle että työhyvinvoinnille ovat kiistattomat.

Kyllä

Ei

Ei käytössä

4. Mikäli työssä matkustetaan paljon, onko palautumista huomioitu työajoissa?

Paljon työmatkoja tekevillä työntekijöillä kuormitustekijät nousevat selkeästi. Kuormituksen tunne vahvistuu, jos korvaus menetetystä vapaa-ajasta ja pitkiksi venyvistä työpäivistä ole riittävä.

Kyllä

Ei

Ei kosketa

5. Tehdäänkö yrityksessä etätyötä tai tarjotaanko siihen mahdollisuutta?

Etätyö voi tarjota työntekijälle mahdollisuuden suunnitella työtään itselle sopivaan aikaan ja oman yksilöllisen vuorokausirytmin mukaisesti. Samaan aikaan tämä suhteellisen uusi työn muoto voi tuntua haastavalta ja etä- sekä hybridityöskentelyä tulisi tukea samalla tavoin kuin lähojohtamisessakin.

Kyllä

Ei

Sekä että

6. Sisältääkö työ keskivertoa enemmän kognitiivista- tai fyysistä kuormitusta?

Työn tulisi kuormittaa sopivasti henkilön terveys ja toimintakyky huomioon ottaen. Koko­nais­kuor­mi­tus muo­dos­tuu sekä fyy­si­ses­tä että psy­ko­so­si­aa­li­ses­ta kuor­mi­tuk­ses­ta ja li­säk­si työn ja va­paa-ajan yh­teis­vai­ku­tuk­ses­ta. Kuor­mi­tuk­sen suu­ruus riip­puu eri kuor­mi­tus­te­ki­jöi­den laa­dus­ta, mää­räs­tä ja vai­ku­tus­a­jas­ta.

Kyllä

Ei

Vaihtelevasti

7. Näyttääkö johto esimerkkiä työaikojen ja taukojen noudattamisesta?

Esihenkilön vastuu työhyvinvoinnista on nykypäivänä suuri. Hän rakentaa käsitystä siitä, miten tärkeä asia työhyvinvointi työpaikalla on puheiden ja tekojen kautta.

Kyllä

EI

8. Kannustetaanko työpaikalla liikkeeseen ja liikuntaan työaikana, sekä sen ulkopuolella?

Panostus henkilöstön liikuntaan vähentää työterveyskuluja, hyväkuntoinen henkilöstö sairastaa vähemmän. Säännöllisestä liikunnasta henkilöstö saa lisää energiaa ja motivaatiota niin työ- kuin yksityiselämään. Liikunnasta myös työajalla on hyötyjensä vuoksi tullut yhä suositumpi keino parantaa työssäjaksamista.

Kyllä

EI

Osittain

Tuloksesi on:

Parantamisen varaa

Hienoa, että teitte tämän testin, se kertoo että olette kiinnostuneita unesta ja paremmasta jaksamisesta työpaikallanne. On hyvä aloittaa muutos ymmärtämällä palautumiseen liittyviä seikkoja. Vaikka työssä ja työpaikalla asiat olisivat pääosin hyvin, unelmatyökään ei vähennä palautumisen tarvetta, se on aina välttämätöntä. Huono palautuminen näkyy nopeasti keskittymiskyvyssä, muistin heikentymisessä ja mielialassa. Uni on palautumiselle välttämätöntä ja sen laatuun vaikuttavat pitkälti kaikki päivän aikana tekemämme valinnat. Yöllä unenlaadulle on enää hyvin vähän tehtävissä. 

Palautumista voidaan tukea työoloja muokkaamalla. Nyt olisikin hyvä aika rakentaa palautumista edistäviä käytäntöjä ja ryhtyä tekemään konkreettisia tekoja työpaikalla ja vapaa-ajalla, jotta palautuminen ei jää vain viikonloppujen tai lomien varaan.

Voisiko työpaikallenne olla tarpeen uudenlaiset työnsuunnittelun- ja ajanhallinnan keinot kuormituksen vähentämiseksi ja työn tehostamiseksi? Tai työkalut, jotka auttavat keskittymään olennaiseen?

Miia on koulutettu uni- ja ravintovalmentaja, sekä liikunta-alan ammattilainen, joka osaa huomioida ihmisen kokonaisuutena. Hänen kokemuksena liike-elämästä ja yrittäjyydestä antaa kokemusta olla rakentamassa tarpeiden mukaisia käytänteitä, jossa huomioidaan sekä työnantajan, että työntekijän roolit ja vastuut työhyvinvoinnin ja palautumisen edistämiseksi unen voimalla.

Viesti on lähetetty! Kiitos kun otitte tärkeän askeleen kohti parempaa työhyvinvointia.
Hups! Jotain meni pieleen. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.

Tuloksesi on:

Pientä viilattavaa

Hienoa, että teitte tämän testin. Olette selvästi kiinnostuneita tehostamaan palautumisesta työpaikallanne. Työssä jaksaminen on keskeinen työelämän haaste. Tutkitusti tiedon lisääminen paremmasta unesta ja palautumisesta auttaa tekemään parempia valintoja myös työssä jaksamisen ja vapaa-ajan tueksi. Lisäksi jo pienilläkin asioilla ja teoilla niin yksilö-, kuin organisaatiotasolla voidaan edistää muutosta koko työyhteisössä. Tiedon puute on kuitenkaan harvoin itse ongelma, muutos tapahtuu aina pintaa syvemmällä arvoissa, asenteissa ja ajattelussa. Tutkimus on osoittanut, että iso osa työntekijöistä, jotka kokevat tärkeänä arvona sen ettei työ saisi uuvuttaa, eivät kuitenkaan koe sen toteutuvan työelämässä. Hyvä työelämä tarvitsee uudenlaisia näkökulmia todellisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Olisiko luento tai teillä räätälöity luentosarja seuraava askel kohti isompaa muutosta?

Miia on lisensioitu univalmentaja ja puhuja, joka osaa innostavalla tavalla tuoda tietoa unesta työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi. Hänen kokemuksensa liike-elämästä ja yrittäjyydestä tuovat näkökulmia uuden yrityskulttuurin luomiseen, jossa huomioidaan sekä työnantajan, että työntekijän roolit ja vastuut työhyvinvoinnin ja palautumisen edistämiseksi unen voimalla.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tuloksesi on:

Kohti oikea suuntaa

Hienoa, että teitte tämän testin. Hyvä palautuminen on selkeästi tärkeä asia työpaikallanne ja olette ottaneetkin jo askelia kohti oikeaa suuntaa. Palautuminen on työnantajan ja työntekijän yhteinen vastuu ja siksi on varmistettava, että hyvät työkalut ja toimintatavat menevät myös käytäntöön tarkoituksen mukaisesti. Työelämä vaatii nykypäivänä paljon itseohjautuvuutta ja työntekijältä erilaisia taitoja, joilla tukea omaa unta ja palautumista. Unen nostaminen esille uudella tavalla esim tutkitun tiedon tai valaisevien esimerkkien avulla voi olla juuri se sysäys oikeaan suuntaan, jota tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi.

Miian luennot ovat informatiivisia ja käytännönläheisiä ja hän osaa tuoda unen mahdollisuudet esille uudenlaisessa valossa.

Olisiko aiheen esille nostaminen teidän työpaikalla seuraava askel kohti työkulttuurin muutosta ja parempaa työhyvinvointia?

Miia on koulutettu uni- ja ravintovalmentaja, sekä liikunta-alan ammattilainen, joka huomioi ihmisen aina isompana kokonaisuutena. Hän on entinen uneton itsekin ja kohdannut työelämässä ja yrittäjänä väsymyksen tuomat haasteet omakohtaisesti. Hän osaa kertoa, miten jokainen voi vaikuttaa omaan uneensa ja palautumiseensa ja oppia paremmaksi nukkujaksi. Väsymykseen ei tarvitse tyytyä.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.